Privacyverklaring

Privacyverklaring
DeltaZuid, gevestigd aan de Eindhovensweg 128 Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DeltaZuid BV
Eindhovenseweg 128 / 5582 HW WAALRE
+31 040 266 15 25 / www.deltazuid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
DeltaZuid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@deltazuid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DeltaZuid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het opstellen van offertes, het uitvoeren van opdrachten en het verrichten van betalingen (zie rechtsgrond 1)
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen (zie rechtsgrond 1 en 3)
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (zie rechtsgrond 1)
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (zie rechtsgrond 1 en 3)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (zie rechtsgrond 1)
 • Het  analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren (zie rechtsgrond 3)
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (zie rechtsgrond 2)
 • DeltaZuid volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte (zie rechtsgrond 2)
 Rechtsgronden van de verwerkingen
De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:
 1. Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met jou (art. 6 lid 1 sub b AVG)
 2. Wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 sub c AVG)
 3. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van DeltaZuid (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Geautomatiseerde besluitvorming
DeltaZuid neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DeltaZuid) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DeltaZuid bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Opdrachten: na afronding van een opdracht worden gegevens verwijderd op verzoek van de opdrachtgever;
 • Samenwerkingsovereenkomsten: de door natuurlijke personen (en daarmee gelijk te stellen partijen, zoals ZZP’ers en personen met een eenmanszaak) aangeleverde gegevens in het kader van een samenwerking, worden verwijderd op verzoek van de natuurlijk persoon; 
 • ID-scan: De persoonsgegevens die wij genereren uit onze online ID-scan worden na afronding van de opdracht van de klant maximaal 3 maanden bewaard; 
 • Sollicitaties: na sluiting van de sollicitatieprocedure worden gegevens 12 maanden bewaard;
 • Website: de door natuurlijke personen zelf aangeleverde gegevens worden verwijderd op verzoek van de persoon; 
 • Nieuwsbrief: de door natuurlijke personen zelf aangeleverde gegevens worden verwijderd op verzoek van de persoon.
Delen van persoonsgegevens met derden
DeltaZuid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DeltaZuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DeltaZuid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DeltaZuid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, waaronder Google Analytics, LinkedIn, Facebook en Google Ads.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeltaZuid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@deltazuid.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DeltaZuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@deltazuid.nl