Algemene
voorwaarden

De kleine
lettertjes

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door DeltaZuid B.V. (al dan niet via tussenkomst van een
gemachtigde) met een wederpartij waarbij DeltaZuid B.V. diensten levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.

2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door DeltaZuid B.V. nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door DeltaZuid B.V. dan ook niet aanvaard, tenzij DeltaZuid B.V. uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

3. Een wederpartij die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van DeltaZuid B.V. heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna
met DeltaZuid B.V. aangegane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd.

4. DeltaZuid B.V. is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na
de datum van verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij. Slechts indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde
algemene voorwaarden van kracht zouden worden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en) zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke
algemene voorwaarden van toepassing blijven.

5. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.

6. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen door of namens DeltaZuid B.V., met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door DeltaZuid B.V. is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat DeltaZuid B.V. de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een
begin van feitelijke uitvoering door DeltaZuid B.V.

3. De opdrachtbevestiging van DeltaZuid B.V. wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen drie dagen na ontvangst van
de opdrachtbevestiging aan DeltaZuid B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

4. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door DeltaZuid B.V. zijn bevestigd. Na aanvang van
de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door DeltaZuid B.V. doorgevoerd
indien zij schriftelijk door DeltaZuid B.V. zijn bevestigd.

5. DeltaZuid B.V. is gerechtigd meerwerkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de wederpartij dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van DeltaZuid B.V. strikt noodzakelijk was, aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien DeltaZuid B.V. kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

6. Ingeval de wederpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij DeltaZuid B.V. hiervan in kennis te stellen, zulks onder vermelding van de namen van de andere potentiële opdrachtnemers.

7. Indien DeltaZuid B.V. op verzoek van de wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan behelst een dergelijke begroting te allen tijde slechts een indicatie. DeltaZuid B.V. kan nimmer gehouden worden aan de inhoud van enige aanbieding en/of offerte afkomstig van derden.


Artikel 3. Uitvoering overeenkomst
1. De wederpartij geeft DeltaZuid B.V. nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden.

2. DeltaZuid B.V. is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens
DeltaZuid B.V. overeenkomsten aan te gaan met wederpartijen.

3. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van DeltaZuid B.V. tot stand gebracht, binden DeltaZuid B.V. pas nadat de overeenkomsten door DeltaZuid B.V. schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat DeltaZuid B.V. tot uitvoering is overgegaan.

4. De wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens die DeltaZuid B.V. nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel
gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van DeltaZuid B.V.. Indien DeltaZuid B.V. om haar moverende redenen besluit
dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal DeltaZuid B.V. zulks aan de wederpartij berichten. De wederpartij kan DeltaZuid B.V. daarvoor
niet aansprakelijk stellen en DeltaZuid B.V. is nergens toe verplicht.

5. De wederpartij is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld.
Indien de wederpartij dit nalaat, kan DeltaZuid B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. Na het
voltooien van de opdracht heeft DeltaZuid B.V. geen bewaarplicht met betrekking tot de door haar gebruikte materialen en gegevens.

6. Indien niet anders is overeengekomen worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het overeengekomen eindproduct, door of namens de
wederpartij verstrekt. Op verzoek van de wederpartij kan DeltaZuid B.V., voor rekening en risico van de wederpartij, als gemachtigde hierbij optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7. Indien bij de uitvoering van de opdracht DeltaZuid B.V. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt,
waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de wederpartij, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de wederpartij.

8. Alvorens tot uitvoering van de opdracht wordt overgegaan, wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld om de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van DeltaZuid B.V. dient de wederpartij zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Na verkregen goedkeuring van de
wederpartij kan DeltaZuid B.V. niet meer aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van enig (achteraf gebleken) gebrek aan het ontwerp. In dat geval mag en zal DeltaZuid
B.V. ervan uitgaan dat uitvoering conform het ontwerp dient plaats te vinden.

9. Het verrichten van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de wederpartij voldoen aan de wettelijke normen behoort nimmer tot de opdracht van DeltaZuid B.V., tenzij anders overeengekomen.

10. Wanneer de werkzaamheden van DeltaZuid B.V. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 4. Levering

1. Door DeltaZuid B.V. aangegeven levertermijnen en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn te allen tijde geheel
vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer DeltaZuid B.V. al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren.
Zij gaan bovendien pas in nadat DeltaZuid B.V. de opdracht heeft bevestigd.

2. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij DeltaZuid B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan DeltaZuid B.V. een redelijke termijn van
tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.

3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van DeltaZuid B.V.

4. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DeltaZuid B.V., onder de voorwaarde
dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de wederpartij blijven. In dat geval is de door DeltaZuid B.V. aan de wederpartij te
verstrekken kostenopgave bindend voor de wederpartij.

Artikel 5. Overmacht
1. Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft DeltaZuid B.V. te harer keuze het
recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de wederpartij gesloten
overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
DeltaZuid B.V. te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht
zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
2. Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden,
in welk geval DeltaZuid B.V. geen schadevergoeding jegens de wederpartij
verschuldigd is.

Artikel 6. Klachten
Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst dient de
wederpartij uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de dag waarop de klacht is
ontstaan bij DeltaZuid B.V. in te dienen, bij gebreke waarvan DeltaZuid B.V. niet meer
gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de wederpartij geacht wordt de
uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Alle door DeltaZuid B.V. aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van
DeltaZuid B.V. totdat de wederpartij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van DeltaZuid B.V.. De in het kader van de opdracht door DeltaZuid B.V. tot
stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen,
teksten, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven te allen tijde
eigendom van DeltaZuid B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter
hand zijn gesteld.

Artikel 8. Industriële en intellectuele eigendom
1. Alle mogelijke rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot
de van DeltaZuid B.V. afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar
gestelde werken (in de meest ruime zin des woords) worden en blijven uitdrukkelijk en
uitsluitend eigendom van DeltaZuid B.V., ongeacht het aandeel van de wederpartij of
van door hem ingeschakelde derden (waaronder begrepen eigen personeel van
DeltaZuid B.V.) in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is
zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan
DeltaZuid B.V. voorbehouden.
2. Voor zover een recht van industriële- of intellectuele eigendom slechts verkregen
kan worden door een depot of registratie is uitsluitend DeltaZuid B.V. daartoe bevoegd.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van
intellectuele eigendom uit de door DeltaZuid B.V. beschikbaar gestelde werken te
verwijderen of te wijzigen.
4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is DeltaZuid B.V. te allen tijde gerechtigd om
haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande
toestemming is het de wederpartij niet toegestaan het werk zonder vermelding van de
naam van DeltaZuid B.V. in productie te nemen, openbaar te maken of te
verveelvoudigen.

Artikel 9. Gebruik
1. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van DeltaZuid B.V. niet
gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt
DeltaZuid B.V., zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van
tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een
minimum van € 250,- exclusief btw.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van
DeltaZuid B.V. wijzingen in het voorlopig of definitief ontwerp aan te brengen.
3. DeltaZuid B.V. heeft te allen tijde de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar
eigen publiciteit of promotie.
Artikel 10. Geheimhouding
De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met DeltaZuid B.V.
gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van DeltaZuid B.V.
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van DeltaZuid B.V.

Artikel 11. Privacy
1. Door de wederpartij aan DeltaZuid B.V. ter beschikking gestelde gegevens zal
DeltaZuid B.V. vrijelijk bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen gebruiken, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. DeltaZuid B.V. verplicht zich ertoe alle door de wederpartij verstrekte gegevens
zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal zij niet dan na voorafgaand overleg met de
wederpartij aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.

Artikel 12. Prijzen
1. Alle door DeltaZuid B.V. in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn
uitgedrukt in Euro’s en gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door DeltaZuid B.V.
anders is aangegeven en/of overeengekomen. DeltaZuid B.V. is gerechtigd elke
wijziging van het Btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen. DeltaZuid B.V. is
gerechtigd haar uurtarieven, en/of honoraria door indexering aan te passen doch ten
hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst.
2, De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of
toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de
financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de wederpartij.
3. Naast het overeengekomen honorarium komen ook bureaukosten, reis- en
verblijfkosten en kosten van derden, die DeltaZuid B.V. voor de uitvoering van de
opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Onder bureaukosten kunnen onder
andere worden verstaan telefoon-, fax-, telex-, porto-, fotokopie- en knipselkosten. Voor
kosten van derden is DeltaZuid B.V. gerechtigd een redelijke opslag te berekenen om
rente en risicolasten te dekken, mits de wederpartij bij het aangaan van de
overeenkomst in kennis is gesteld van het te berekenen opslagpercentage.
4. DeltaZuid B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar
gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn
van dertig dagen. Ingeval een aangekondigde prijsverhoging mede van toepassing is
op een lopende overeenkomst heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de
tariefsverhoging het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen,
mits de prijsverhoging de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10%
overstijgt.
5. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s,
tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke
computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van
de door de wederpartij aan te leveren materialen of producten, wijzigingen in de
oorspronkelijk overeengekomen specificaties en alle soortgelijke toeleveringen door de
wederpartij die DeltaZuid B.V. tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze
bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn
grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in
redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de
te verwerken materialen en producten vormen grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs.

Artikel 13. Zekerheidsstelling
1. DeltaZuid B.V. is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze
hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het
bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke
bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen DeltaZuid B.V. van de wederpartij uit
hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal
krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
2. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet
respectievelijk verstrekt heeft DeltaZuid B.V. het recht de uitvoering van de gesloten
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Betaling
1. Indien DeltaZuid B.V. een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling van het
betreffend factuurbedrag uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum via
overboeking op de bankrekening van DeltaZuid B.V. te geschieden, tenzij de factuur
een afwijkende betalingstermijn vermeldt. Alle kosten van betalingsverkeer die aan de
door de wederpartij te verrichten betaling verbonden zijn komen voor rekening van de
wederpartij
2. DeltaZuid B.V. heeft het recht haar honorarium maandelijks dan wel periodiek in
rekening te brengen.
3. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook
genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan
DeltaZuid B.V. te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de wederpartij van
rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling,
waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van DeltaZuid B.V. vereist is. In
dat geval is de wederpartij aan DeltaZuid B.V. vanaf de datum van verzuim een
vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een
maand als een maand wordt aangemerkt. De in rekening gebrachte rente bedraagt
maximaal de wettelijke handelsrente.
5. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
6. DeltaZuid B.V. is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de
incassering van haar vordering(en) op de wederpartij. DeltaZuid B.V. is gerechtigd haar
vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter
incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot
incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de
wederpartij, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het
verschuldigde bedrag vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum
van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting.
7. DeltaZuid B.V. is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op
te schorten tot het moment waarop de wederpartij zorg zal hebben gedragen voor de
aflossing van al hetgeen hij aan DeltaZuid B.V. verschuldigd is.
8. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle
vorderingen van DeltaZuid B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden
(waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet
opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel
ingebrekestelling van de zijde van DeltaZuid B.V. vereist is.

Artikel 15. Annulering
Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de
wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door DeltaZuid B.V.
gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor DeltaZuid
B.V. wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding bedraagt
minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van DeltaZuid
B.V. om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
DeltaZuid B.V. heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval:
a. de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met DeltaZuid
B.V. gesloten overeenkomst(en) nakomt;
b. er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en)
voortvloeiende uit de met DeltaZuid B.V. gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
c. van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan
wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de
wederpartij.
Indien de overeenkomst door DeltaZuid B.V. wordt ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij,
dient de wederpartij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan DeltaZuid B.V. te
voldoen. Gedragingen van de wederpartij op grond waarvan van DeltaZuid B.V.
redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in
dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DeltaZuid B.V. of
degenen die door DeltaZuid B.V. zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor
direct of indirect geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de
overeenkomst, dan wel door gebreken van door DeltaZuid B.V. geleverde zaken bij de
wederpartij of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet
uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade,
gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder
mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
2. DeltaZuid B.V. kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de wederpartij ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de wederpartij, zoals het
niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie,
gegevens en/of materialen.
c. fouten van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst en/of gegevens, indien de wederpartij zijn
goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te
voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te
hebben.
3. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van DeltaZuid B.V. komt voor vergoeding
alleen die schade in aanmerking, waartegen DeltaZuid B.V. is verzekerd.
4. De vergoeding waartoe DeltaZuid B.V. uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht
bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door DeltaZuid
B.V. verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk
ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van
de wederpartij zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de
wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.
5. DeltaZuid B.V. is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de
wederpartij op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet
in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens DeltaZuid B.V.. Het in de
vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
DeltaZuid B.V. zelf bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen
haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
6. DeltaZuid B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in
door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van
grove schuld of opzet aan haar zijde.
7. De wederpartij vrijwaart DeltaZuid B.V. of de door DeltaZuid B.V. bij de opdracht
ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de
toepassingen of het gebruik van het overeengekomen eindproduct. Voorts vrijwaart de
wederpartij DeltaZuid B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Tevens vrijwaart de wederpartij DeltaZuid
B.V. tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake de juistheid en feitelijke inhoud
van de in de opdracht van de wederpartij vervaardigde communicatie-uitingen en
andere materialen, die aan haar zijn voorgelegd.

Artikel 18. Rechtsverwerking
1. De wederpartij dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan
schriftelijk bij DeltaZuid B.V. te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de
wederpartij is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig
maken van enig geschil door de wederpartij jegens DeltaZuid B.V. ter zake van of naar
aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat
de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding
daartoe.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste
overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank van het
arrondissement te ’sHertogenbosch.
2. DeltaZuid B.V. blijft steeds bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens
de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen
van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk
uitgesloten.
3. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Slotbepaling
Het is de wederpartij niet toegestaan enig recht uit een met DeltaZuid B.V. gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.